سوالات آرایش و پیرایش نه 98 - 99

 

لینک دانلود :

 

https://20begir.com/product/women-makeup-trimming/

 

https://20begir.com/wp-content/uploads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.pdf

 

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش نه

 

نمونه سوالات رایگان آزمون پیرایشگر موی نه نمونه سوالات سوالات رایگان آزمون پیرایشگر موی نه لینک دانلود دانلود .

 

آزمون های فنی حرفه آرایش پیرایش نهادواری عنـوان رشته آرایشگر پیرایش نه دانلود سوالات آزمون آرایش پیرایش نه همیار .

 

product بسته طلایی سوالات آزمون آرایش پیرایش نه قالب فایل pdf بهترین بسته پیش شامل نمونه سوالات آزمون ادواری .

 

مهارت فنی حرفه میباشد دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش پیرایش نه ویدئو برای دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون .

 

پیرایش نه▶ تیر بارگذاری دانلود برای دریافت نمونه سوالات رایگان آزمون ارایش پیرایش نه روی لینک بالا کلیک .

 

نمونه سوالات نمونه سوالات رایگان آرایش پیرایش نه user نمونه سوالات رایگان آرایش پیرا پیرایش نهنمونه سوال آرایش پیرایش .

 

سوالات ازمون ارایش پیرایش نهدانلود نمونه سوالات آرایش پیرایش نهنمونه سوالات رایگان آرایش پیرایش دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش .

 

پیرایش نه forum این سایت میتوانید سوالات آزمون کتبی فنی حرفه شغل آرایشگری نه صورت کاملا رایگان دانلود نمائید .

 

داشته باشید سوالات مغان مطالب ابر دانلود رایگان سوالات آموزش پیرایش post tag دانلود رایگان سوالات آموزش پیدانلود نمونه .

 

آموزش پیرایش فنی حرفه سوالات آزمون کتبی مهارت رشته آرایش پیرایش نه برای شما متقاضیان آزمون کتبی مهارت آرایش .

 

آزمون آنلاین آرایش پیرایش نه فنی حرفه آزمون سوالات رایگان آزمون پیرایشگر موی نه نمونه سوالات نمونه سوالات آزمون .

 

 

 

 -21چه وقت از رنگ آمیزی مو خودداری میشود؟  12متوسط

 (1زایمان، ی، حاملگی، بیماریهای عصبی  (3سفید بودن موها، ی، مش مو

2بیماریهای عصبی، روشن بودن موها، سفیدی  (4زایمان، ی، ضخیم بودن موها

 -22چرا هنگام رنگ آمیزی دریچه موها باز میشوند؟ 12متوسط

 (1اسیدی بودن رنگ و نرم شدن موها  (3بر اثر ضخیم بودن موها و تیره بودن رنگ مو

 (2قلیایی بودن رنگ و ضخیم شدن مو  (4اسیدی بودن رنگ و ضخیم شدن مو

 -23پیگمنتهای مصنوعی رنگ مو چه زمانی در مو نفوذ میکنند؟  12متوسط

 (1وقتی مو خنثی میشود.  (3هنگامیکه پولکهای مو باز میشود.

 (2بعد از فر کردن مو  (4هنگامیکه مو میزانپلی شده باشد.

 -24از ترکیب رنگ سیاه و سفید چه رنگی به وجود میآید؟ 12متوسط

 (1بنفش  (3خاکستری

 (2آبی  (4سبز

 -25وقتی نور آفتاب از منشور بگذرد، چند رنگ به وجود میآید؟ 12متوسط

 7 (1رنگ  2 (3رنگ

 4 (2رنگ  9 (4رنگ

 -26انواع مش کدامند؟  13 -4متوسط

 (1تکهای، هایلایت  (3گردی، تکهای، شانهای

 (2شانهای، دایم، موقت  (4دایم، شانهای، سوزنی

 -27مشخصات کلاه مش خوب چیست؟  13 -4متوسط

 (1دارای منافذ ریز و قابل انعطاف باشد.  (3به راحتی روی سر قرار گیرد.

 (2قابل انعطاف و نرم باشد.  (4سفت و ضخیم باشد.

 -28در دکلره کردن عامل مهم موفقیت چیست؟  13 -4متوسط

 (1یکنواخت بودن مواد  (3انتخاب رنگ صحیح انتخابی

 (2یکنواخت بودن پایه دکلره  (4انتخاب کردن رنگ به دلخواه

 -29برای صاف کردن موهای آسیبدیده چگونه عمل میشود؟  14-21متوسط

 (1باید با مواد قلیایی صافکرد.  (3اول موها را ترمیم و بعد صاف کرد.

 (2باید با مواد اسیدی صافکرد.  (4باید اول مواد تقویتی زد و بعد صافکرد.

 -30صاف به واسطه عملکرد چند مرحله واکنش شیمیایی به دست میآیند؟ 14متوسط

 4(1مرحله  1 (3مرحله

 2 (2مرحله  7 (4مرحله

 -31عمل خنثی به چند روش انجام میشود؟ 15 -7متوسط

 (1روش عمودی  (3روش راست و مورب

 (2روش افقی  (4روش بیگودی به بیگودی و اسپلش

 -32بعد از مصرف لوسیون فر برای ثابت نگه داشتن فرم جدید از چه موادی استفاده میشود؟ 15-7متوسط

 (1لوسیون  (3خنثی و تثبیت کننده

 (2کرم مو  (4لوسیون قلیایی

 -33کدام گزینه عمل لوسیون فر را متوقف میسازد؟  15 -7متوسط

 (1نوترالیزان  (3نرم کننده قوی

 (2شامپو  (4لوسیون قوی

4کدام قسمت ناخن را سوهان بیشتری میزنیم؟  16-4متوسط

 (1طرف راست ناخن  (3زیر لبه آزاد ناخن

 (2طرف چپ ناخن  (4دور تا دور ناخن

 -35جهت چشمهای پفدار از چه طرح سایهای میتوان استفاده نمود؟  17سخت

 (1هر مدل سایهای در رنگ تیره و روش

 (2طرح سایه افقی و قهوهای در محدوده پف چشم

 (3طرح سایه افقی و تیره در محدوده پف چشم

 (4طرح سایه عمودی و روشن در محدوده پف چشم

 -36برای برطرف کردن نقایص ابرو در آرایش از چه موادی استفاده میشود؟  17متوسط

 (1خطچشم پلاستیکی  (3پودر فیکس به رنگ پوست

 (2مداد ابرو و سایه مناسب ابرو  (4خط لب زرشکی

 -37بدون زیرسازی پوستهای تیره از چه سایهای نباید استفاده کرد؟  17متوسط

 (1طلایی، قرمز  (3کبود، بنفش تیره

 (2طلایی  (4آجری روشن

 -38سر ابرو را چه حالتهایی میتوان برداشت؟18-3متوسط

 (1صاف، اریب، کج  (3اریب، زیگزاک، مستطیل

 (2گرد، صاف، زیگزاک  (4اریب، صاف، گرد

 -39در پیشانی کوتاه ابرو چگونه است؟18-3متوسط

 (1کمان ابرو بالا  (3ابروی زاویهدار

 (2قوس کمان ابرو کوتاه  (4هیچکدام

 -40برای چشمهای دور بهتر است سر ابروها چگونه باشد؟18-3متوسط

 (1ابروها پیوسته  (3ابروها نازک

 (2ابروها دور از هم  (4ابروها پرپشت

 

دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون آرایش و پیرایش نه